Ho Ei Juku Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Jutsu Samurai Swordsmanship

Take the hard road and life is easy. Take the easy road and life is hard